شرایط استفاده از خدمات

جهت دریافت خدمات مناسب قبل از مراجعه به مطب نسبت به بازدید از اخرین برنامه ساعات کار مطب واقع در پایین همین سایت اقدام فرمائید در غیر اینصورت نسبت به هماهنگی تلفنی اقدام فرمائید .