سمعک اهواز با شرایط خاص کلیه سمعک های نامریی و پشت گوشی را به صورت قسطی عرضه می نماید.   تلفن ۰۹۳۸۷۷۴۹۴۷۳