زردی نوزاد متاسفانه سالانه عده زیادی از نوزادان را گرفتار میکنه و زردی بالای ۲۰ معمولا سبب کم شنوایی نوزاد تا مادام العمر میشودو ضمن اینکه مشکلات ذهنی نیز ایجاد می کند که قالب بازگشت نیس.لذا مادران عزیز حتماا در ۳ روزگی به پزشک اطفال مجرب(نه هر پزشکی)مراجعه و نوزاد مورد مهاینه قرار گیرد