آمار نشان می دهد از هر هزار کودکی که به دنیا می آید، حدود ۳کودک در بدو تولد دچار اختلال کاهش شنوایی خیلی شدید می شوند. اما نباید تصور کرد نوزادانی که با شنوایی طبیعی متولد می شوند، از این اختلال مصون هستند. حدود ۸/۱ درصد از نوزادانی که شنوایی مناسبی دارند طی مراحل رشد دچار کاهش شنوایی می شوند. البته شدت بیماری در مبتلایان مختلف است. او می گوید:«بنابراین با توجه به این آمارها درمی یابیم که کودکان بسیاری در اطراف ما از کاهش شنوایی رنج می برند که نیازمند درمان خواهند بود.»

۳۲۴ نفر بازدید کننده